Industrie en Chemie

Met de komst van het BARIM/RARIM (Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer/ Regeling Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer) dienen steeds meer nieuwbouw (tank)installaties te worden aangelegd conform de kiwa BRL K903 en de PGS28 en/of PGS30, danwel PGS 31 (in ontwikkeling). Bestaande bovengrondse tankinstallaties dienen veelal te worden geherclassificeerd volgens deelgebied 15 of 16 uit de BRL K903 (voorheen de KC111). De betreffende richtlijnen en voorschriften kunt u via deze website op de pagina Wet & Regelgeving downloaden.

Voor de industrie en chemiebranche kunt u hierbij bijvoorbeeld o.a. denken aan onder- en bovengrondse tankinstallaties voor bijvoorbeeld de volgende vloeistoffen:

tolueen, drukinkten, verf en verdunners, pentaan, heptaan, styreen, polyesther(hars), methyleenchloride, dimethyl sulfoxide (DMSO), estasol, emultex, formaldehyde, allerlei zuren en logen, aluminiumchloride, ijzerchloride en ijzersulfaat, zwavelzuur, zoutzuur, azijnzuur, chloor, hexaan, condensaat, (bio-)ethanol en methanol, Brenttaplus vp1, tetrathydrothiofeen, N-methyl-2-pyrrolidon, Picrinezuur, Acroleïne, Ethyleenoxide, aceton, blauwzuur, chloroform, fenol, waterstofperoxide, methylethylketon, terpentine, solvent, ruitesproeier anti-vries, ethanol oplossingen, afgewerkte olie, glycol, remolie, zoutzuur, natronloog, kaliloog, zwavelzuur, salpeterzuur, smitzuur, zoutoplossingen (NaCl), ureum, ammonia isopropyl alcohol, benzine, diesel, petroleum(ether), huisbrandolie, rode gasolie,remolie, ontkistingsolie, puur plantaardige olie, hydrualiek olie, glycol, stookolie, kerosine, F34 en allerlei overige (milieubedreigende) vloeistoffen die in de industrie en chemiebranche gebruikt en opgeslagen worden in tankinstallaties.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van onder- en bovengrondse (tank)installaties alsmede door onze expertise op het gebied van wet- en regelgeving, weten wij als geen ander deze twee factoren samen te voegen, wat uiteindelijk zal leiden tot een praktische oplossing voor U als klant. Samen met U bekijken we de probleemstelling, maken daarvan een grondige analyse, waarna een plan van aanpak en vaak een ontwerpbeoordeling met Risico Inventarisatie en Evaluatie zal worden opgesteld, waarbij als leidraad de procedure uit het PBV document P107776 : "Richtlijn tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen, ondergronds en bovengronds" zal worden gevolgd. Wij zorgen voor goedkeuring op de gemaakte ontwerpen van de tankinstallaties van het Kiwa en de vergunningverlenende instantie (bevoegd gezag), waardoor uiteindelijk over de gebouwde tankinstallaties het benodigde Kiwa installatiecertificaat conform kiwa BRL K903/08 afgegeven zal kunnen worden.

Voor uw bestaande ondergrondse tankinstallaties verzorgen wij, naast de jaarlijkse inspecties, eveneens de periodieke 5-10-15- respectievelijk 20 jaarlijkse complete (her)keuring en inspecties.

Mocht uw bestaande bovengrondse tankinstallatie, al dan niet afwijkend van de richtlijnen, toe zijn aan een herclassificatie of herkeuring, waarbij veelal een toetsing zal plaatsvinden conform de keuringscriteria KC111 (deelgebied 15 en 16 uit de BRL K903/08), dan bent u tevens bij ons op het juiste adres.

Wij bieden u de garantie een professionele partner te zijn, die op het gebied van wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, kwaliteitseisen en veiligheid tot de specialisten behoort in de (petro-)chemische tankinstallatie branche.